ด้วยสานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยในฐานะผู้ก่อตั้งการประชุมสัมมนาข้อมูลประกันภัยและการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแห่งเอเชีย (Insurance Information and Ratemaking Forum of Asia - IIRFA) ร่วมกับองค์กรที่มีภารกิจด้านศูนย์กลางข้อมูลและการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยของประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย และไต้หวัน จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IIRFA 2017 OPEN FORUM ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอไซต์ กรุงเทพมหานคร (Chatrium Hotel Riverside Bangkok)

สานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย จึงใคร่ขอเรียนเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนา IIRFA 2017 OPEN FORUM ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.20 น. ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอไซต์ กรุงเทพมหานคร (Chatrium Hotel Riverside Bangkok) โดยมีรายละเอียดงานสัมมนา และค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สานักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.tgia.org/upload/file_group/40/download_1043.pdf