เนื่องจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชา สถิติ คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ประกันชีวิต,คณิตศาสตร์วินาศภัย และการจัดการการเสี่ยงภัยที่เทียบเท่ามาตรฐาานสากล

 ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี โดยเปิดสอน 3 แขนงวิชา คือ คณิตศาสตร์ประกันภัย,คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย และ การจัดการการเสี่ยง

 ท่านใดสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.cbs.chula.ac.th