EN | TH

ทำความรู้จักกับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

เกี่ยวกับใบอนุญาต

สำนักงานคปภ. ให้ใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ในการคำนวณมูลค่าภาระผูกพันตามกรรมธรรม์ประกันภัย (สำรองประกันภัย) เท่านั้น

คุณสมบัติและเงื่อนไข

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีหน้าที่รับรองรายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งบริษัทประกันภัยต้องนำส่งสำนักงาน คปภ. โดยผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนด

ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติประกัน ชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1) สำเร็จการศึกษาทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนดจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ

2) เป็นสมาชิกระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 

แหล่งข้อมูล

- คู่มือประชาชน ในหัวข้อ การขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ชีวิต และ

การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ATTACHMENT : ประกาศคปภ. - เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 2559