EN | TH

Slides "Casualty Actuarial Science in Practice" โดย ชญณา พูลทรัพย์

อ.ชญณา พูลทรัพย์  อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ Casualty Actuarial Science in Practice การบรรยายพิเศษครั้งที่ 1 ของสมาคมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมา

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

 

<<  |