EN | TH

2006: ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549

สมาคมฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายองค์กร ทั้งบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทที่ปรึกษา สำนักงานอัตรเบี้ยประกันวินาศภัย และ อื่นๆ

 

<<  |