EN | TH

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

ด้วยสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

ในวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 16.00-17.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์มิลลิเนียม สุขุมวิท 21

[http://www.millenniumhotels.com/th/grandmillenniumsukhumvitbangkok/attractions/index.html] โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554                      

วาระที่ 2 รายงานการดำเนินงานที่ผ่านมา                                

วาระที่ 3 พิจารณางบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม ประจำปี 2554                      

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2554/2555                      

วาระที่ 5 พิจารณาเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ สมัยหน้า (เมษายน 2556-2558)                              

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โปรดแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมมาที่นางสาวรัฐติยา สิงห์ลอ Email: rattiyas@mittare.com ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2555 นี้  

 อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสมาคมฯจึงเห็นควรที่จะเลือกตั้งนายกสมาคมฯ สำหรับสมัยหน้าล่วงหน้า 1 ปี จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ฯ สำหรับสมัยหน้า (เมษายน 2556-2558) มายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2555 โดยจะได้มีการพิจารณาคัดเลือกนายกสมาคมฯ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555   ทั้งนี้ สมาชิกของสมาคมฯ สามารถเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ได้ด้วยตนเอง โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น จะต้องเป็นสมาชิกเฟลโล่ สามัญ หรือสมาชิกเอสโซซิเอทของสมาคมฯ และมีสมาชิกของสมาคมฯ รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน โดยสมาชิกผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้นเห็นชอบกับการเสนอชื่อดังกล่าวด้วย

 

<<  |