EN | TH

หมวดที่ 10 เบ็ดเตล็ด

ข้อ 46. ในการประชุมทุกประเภทให้เลขาธิการสมาคมเป็นเลขานุการที่ประชุมโดยตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดระเบียบวาระการประชุม บันทึกรายงานการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากเลขาธิการสมาคมไม่อาจทำการได้ ให้นายกสมาคมหรือผู้อื่นที่ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการผู้ใดผู้หนึ่งขึ้นปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ข้อ 47. หากสมาคมต้องเลิกไปตามกฎหมาย และมีทรัพย์สินของสมาคมเหลืออยู่ให้ตกเป็นของสมาคม หรือนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์เหมือนหรือคล้ายคลึงกับสมาคม โดยที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาและลงมติเลือก

 

<<  |