EN | TH

หมวดที่ 6 คณะกรรมการ

ข้อ 21. กรรมการของสมาคมทุกคนต้องเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือมีสัญญาจ้างการทำงานในประเทศไทยเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 2 ปีในวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 22. ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกประเภทเฟลโล (Fellow) ให้เป็นนายกสมาคม 1 คน ผู้สมัครเข้าเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม ต้องมีสมาชิกประเภทเฟลโล (Fellow) หรือสมาชิกประเภทแอสโซซิเอท (Associate) จำนวน 2 ท่านรับรอง และผู้ที่ได้รับเสนอชื่อจะต้องอยู่ในที่ประชุม หากไม่อยู่ในที่ประชุมจะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว หากได้รับเลือกตั้ง

ข้อ 23. ให้มีคณะกรรมการของสมาคมจำนวนไม่น้อยกว่า 8 คน โดยนายกสมาคมเป็นผู้เลือก และแต่งตั้งจากสมาชิก ประเภทเฟลโล (Fellow) หรือสมาชิกประเภทแอสโซซิเอท (Associate) หรือ สมาชิกประเภทสามัญ (Ordinary) ทั้งนี้ กรรมการของสมาคมตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป จะมาจาก สมาชิกประเภทสามัญ (Ordinary) ได้ไม่เกิน 3 คน

ข้อ 24. ให้นายกสมาคมแต่งตั้งกรรมการจากคณะกรรมการเพื่อบริหารกิจการของสมาคมในตำแหน่งอุปนายก 1 คน เลขาธิการ 1 คน เหรัญญิก 1 คน และตำแหน่งอื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 25. 

นายกสมาคมและกรรมการของสมาคมพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

25.1     ตาย

25.2     ลาออก

25.3     ครบวาระ

25.4     ขาดจากสมาชิกภาพ

                ในกรณีที่นายกสมาคม หรือกรรมการของสมาคมประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อสมาคม  การลาออกมีผลบังคับนับแต่ใบลาออกไปถึงสมาคม หรือตามที่ระบุไว้ในใบลาออก

                ในกรณีที่ตำแหน่งนายกสมาคมว่างลงก่อนครบวาระ ให้อุปนายกสมาคมที่มีรายชื่อตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมที่อยู่ในลำดับรองจากนายกสมาคมปฏิบัติหน้าที่แทน โดยให้มีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับนายกสมาคม หากตำแหน่งอุปนายกสมาคมที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมว่างลงอีก ให้อุปนายกสมาคมที่มีรายชื่อตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมที่อยู่ในลำดับถัดลงไปปฏิบัติหน้าที่แทน  โดยให้มีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกัน

       ถ้าตำแหน่งกรรมการของสมาคมว่างลงก่อนครบวาระ  และกรรมการที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่า 8 คน ให้นายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคมที่ปฏิบัติหน้าที่แทนแต่งตั้งกรรมการเข้าแทนที่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 23 และข้อ 24 และให้กรรมการที่เข้าแทนที่นั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าแทนที่                                   

         หากจำนวนกรรมการลดลงเหลือน้อยกว่า 8 คน และวาระของคณะกรรมการสมาคมเหลืออยู่น้อยกว่า 120 วัน คณะกรรมการเท่าที่เหลืออยู่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปโดยไม่ต้องมีการแต่งตั้งกรรมการเข้าแทนที่ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่นายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคมที่ปฏิบัติหน้าที่แทนจะเห็นสมควร

ข้อ 26. ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา อันสมควรแก่ตำแหน่งที่ปรึกษาของสมาคมตามจำนวนซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร

        มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งที่ปรึกษาของสมาคมต้องมีคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการ ที่เหลืออยู่ในขณะนั้น

        ที่ปรึกษาของสมาคม ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และอยู่ในตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาดำรงตำแหน่งของคณะ กรรมการชุดที่แต่งตั้ง

ข้อ 27. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมและมีอำนาจกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นบรรลุตามพันธกิจของสมาคมได้

ข้อ 28. คณะกรรมการสมาคมดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดย เริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 31 มีนาคม ของปีที่ครบวาระ ในระหว่างการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมชุดใหม่ หรือ หากกรณีจดทะเบียนล่าช้า ก็ให้กรรมการสมาคมชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่านายทะเบียนจะรับจดทะเบียนกรรมการของสมาคมชุดใหม่

ข้อ 29. นายกสมาคมมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมกิจการของสมาคมให้ดำเนินไปตามระเบียบข้อบังคับ และมติของคณะ กรรมการ และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานของสมาคม นายกสมาคมมีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน กำหนดค่า ตอบแทน ปูนบำเหน็จ และลงโทษพนักงานของสมาคมโดยมติของคณะกรรมการ นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนมีอำนาจลงนามแทนสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

ข้อ 30. ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของคณะกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม หากนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกสมาคมตามลำดับรายชื่อที่ปรากฎในใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน หากอุปนายกไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และ การลงมติให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมาก เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมี คะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 31. การประชุมคณะกรรมการสมาคมสามารถใช้การประชุมทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) ได้ โดยการลง คะแนนเสียงและให้ใช้การตอบกลับทาง E-mail เป็นหลักฐาน และการนับคะแนนให้ใช้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับที่ 30 มาบังคับโดยอนุโลม

ข้อ 32. ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกของสมาคม ที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ เพื่อศึกษา ค้นคว้าหรือวิจัยงาน หรือปฏิบัติงานแขนงใดแขนงหนึ่งหรือหลายแขนงก็ได้ หรือทำการสอบสวนทางด้านจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของสมาชิกและนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสมาคมเพื่อพิจารณา

         ทั้งนี้จำนวนของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และให้คณะอนุกรรมการ ที่แต่งตั้งนี้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดที่แต่งตั้ง

 

<<  |