EN | TH

หมวดที่ 8 การประชุมใหญ่

ข้อ 38. ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละครั้งภายใน 120 วัน นับตั้งแต่ครบรอบปีการบัญชี และคณะ กรรมการอาจจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้ตามมติของคณะกรรมการ หรือตามที่สมาชิกที่มีสิทธ์ในการเข้า ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 10 คน ทำคำร้องพร้อมลงลายมือชื่อขอให้มีการ ประชุมใหญ่วิสามัญได้

ข้อ 39. ให้คณะกรรมการแจ้งวันนัดประชุมให้สมาชิกทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิค (E-mail) ก่อนหน้าการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน สำหรับการประชุมใหญ่สามัญ และ การประชุมใหญ่วิสามัญ

ข้อ 40. การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกที่มีสิทธิ์ในการลงมติในการประชุมเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวน สมาชิกที่มีสิทธิ์ในการลงมติในการประชุม หรือมีสมาชิกที่มีสิทธิ์ในการลงมติในการประชุมเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 20 คน จึงจะถือเป็นองค์ประชุม

ข้อ 41. ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ หากนายกสมาคมไม่อยู่ ให้อุปนายกเป็นประธานแทน และหาก อุปนายกlสมาคมไม่อยู่ ให้เลขาธิการเป็นประธานแทน

ข้อ 42. ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

42.1 เลือกตั้งนายกสมาคม ตามข้อบังคับ ข้อ 22

42.2 เลือกตั้งผู้สอบบัญชี ตามข้อบังคับ ข้อ 37

42.3 พิจารณางบแสดงฐานะการเงินของสมาคม

42.4 พิจารณาอนุมัติสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรอง ตามข้อบังคับ ข้อ 5

42.5 พิจารณาเรื่องคณะกรรมการที่นำขึ้นปรึกษา

42.6 พิจารณาข้อเสนอของสมาชิก ซึ่งยื่นไว้โดยชอบด้วยข้อบังคับของสมาคม 

ข้อ 43. สมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่ แต่ละคนมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียงและเป็นสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิกจะแต่งตั้งตัวแทนในการลงคะแนนมิได้

ข้อ 44. มติที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 

<<  |