EN | TH

หมวดที่ 9 การแก้ไขข้อบังคับของสมาคม

ข้อ 45. ข้อบังคับนี้จะแก้ไขเพิ่มเติมได้ก็แต่โดยมีมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 

<<  |