EN | TH

อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

เป้าหมาย

1. เสริมสร้างความเข้าใจถึงมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้กับผู้บริหารบริษัทประกันภัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

2. ประชาสัมพันธ์และสื่อสารเส้นทางสู่การเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

3. ปรับปรุงและพัฒนาภาพลักษณ์ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

รายนามคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร   

 าญาณา พูลทรัพย์ - ประธานอนุกรรมการ - บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

• จักรพันธ์  เหลืองนฤมิตชัย - รองประธานอนุกรรมการ - บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

• ธนวงศ์ บุญยศิริวงศ์ - รองประธานอนุกรรมการ - บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• สิรีธร สุหัตถาพร - อนุกรรมการ - บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• พัทธนันท์ วณิชปรีชากุล - อนุกรรมการ - บริษัท เอไอเอ จำกัด

• ทรงพล ปรีดาวุฒิ - อนุกรรมการ - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• โชติวิทย์ อ้นชู - อนุกรรมการ - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• อาทิตยา - นาวาเจริญ อนุกรรมการ - PricewaterhouseCoopers Actuarial Services (Thailand) Limited

• ณัฐนี แซ่ลี้ - อนุกรรมการ - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• ธัญลักษณ์ ศรีงาม - อนุกรรมการ - บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

• นวเดช ยกฮิ้น - อนุกรรมการ - บริษัท เอไอเอ จำกัด

• พิศุทธ อ่อนเจริญ - อนุกรรมการ - บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

<<  |