EN | TH

งานคณิตศาสตร์ประกันภัย กับธุรกิจประกันภัย

งานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายส่วนในบริษัทประกันภัย โดยอาจมีชื่อเรียกเฉพาะสำหรับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในส่วนงานนั้นๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น

Pricing Actuary ในทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย Pricing Actuary มีบทบาทในการวิเคราะห์กำไรจากราคาในช่วงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งการคำนวณราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม คือ มีความสมดุลในเรื่องกำไรของบริษัท ความพึงพอใจของลูกค้า และความพึงพอใจของตัวแทน/นายหน้า ถือเป็นเรื่องท้าทายของ Pricing Actuary นอกจากนี้ ในระหว่างที่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ อยู่ในตลาด Pricing Actuary ก็จะคอยติดตามด้วยว่าสถานการณ์ได้เป็นไปตามสมมติฐานในการกำหนดราคาหรือไม่ หากมีผลกระทบเชิงลบเกิดขึ้น Pricing Actuary จะบ่งชี้ปัญหาและเสนอทางแก้ไขแก้ผู้บริหารโดยเร็ว

Corporate Actuary เป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีบทบาทรับผิดชอบในการคำนวณเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนและเงินกองทุนของบริษัท โดยในการคำนวณเงินสำรองฯ นั้นก็เพื่อให้เพียงพอต่อผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายตามสัญญาประกันภัย และการคำนวณเงินกองทุนที่บริษัทจำเป็นต้องดำรงไว้ก็เพื่อให้เพียงพอต่อความเสี่ยงภัยที่บริษัทรับไว้ โดย Corporate Actuary จะนำเสนอเรื่องนี้ต่อผู้บริหาร รวมทั้งยังต้องคอยรักษาระดับอันดับ จากสถาบันจัดอันดับ (Rating Agency) ตามนโยบายของแต่ละบริษัท และต้องคอยดูแลให้การปฏิบัติงานด้านการเงินในบริษัทเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยด้วยCorporate Actuary ยังมีบทบาทสำคัญในกรณีที่มีการร่วมทุนและการขยาย (ลด) กิจการ โดยทำการวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินภายใต้สมมติฐานต่างๆ รวมทั้งบ่งชี้ถึงข้อควรระวังที่ควรติดตามใกล้ชิด ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนทางธุรกิจของหน่วยงาน

Ad-hoc Actuary เป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีบทบาทในการวางแผนงานรับมือในกรณีที่มีเหตุการณ์เฉียบพลันซึ่งมีผลกระทบกับบริษัทเกิดขึ้น เช่น กรณีเกิดภัยธรรมชาติ หรืออุบัติภัยต่างๆ Ad-hoc Actuary จะเข้ามามีบทบาทรับผิดชอบในการปฏิบัติการวิเคราะห์และพยากรณ์ผลกระทบทางการเงินต่อบริษัทให้ทันท่วงที เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนเตรียมรับกับสถานการณ์ที่จะกระทบต่อความมั่นคงของบริษัท รวมทั้งนำเสนอแนวทางลดความรุนแรงของผลกระทบให้กับผู้บริหาร

Assets/Liabilities Management (ALM) Actuary เป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีบทบาทในการจัดการสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทประกันภัย โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ให้สอดคล้องกับหนี้สินหรือภาระของบริษัท เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด และไม่ตกอยู่ในภาวะล้มละลาย โดยในด้านการลงทุนนั้น เนื่องจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้ที่เข้าใจภาระของบริษัทดีกว่าใคร จากการที่คร่ำหวอดกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาที่เหมาะสมและระดับเงินกองทุนที่เพียงพอ รวมทั้งการวิเคราะห์ภาระผูกพันที่มาจากแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินสำรองฯ ที่พอเพียงกับภาระผูกพันนั้นๆ  ดังนั้น ALM Actuary จึงเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการประสานระหว่างงานบริหารสินทรัพย์ของฝ่ายลงทุน กับงานบริหารภาระผูกพันของฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย ให้ทำงานอยู่บนฐานมุมมองที่เข้าใจงานของกันและกัน อันจะนำไปสู่ความมีประสิทธิภาพในการลงทุนและความมั่นคงของบริษัทจากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า งานคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นเข้าไปมีบทบาทและผูกพันกับส่วนงานต่างๆ เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยอย่างมั่นคงอยู่หลายส่วนงาน ดังนั้น การมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในบริษัทประกันภัยจึงถือเป็นเรื่องที่ผู้บริหารจะต้องเห็นความสำคัญ และรู้วิธีที่จะนำงานคณิตศาสตร์ประกันภัยมาใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาส่วนงานต่างๆ ของบริษัท

  

<<  |