EN | TH

การสอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย

การที่นายทะเบียนกำหนดให้เงินสำรองค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย คำนวณตามประสบการณ์จริงของบริษัทด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นสากล รวมทั้งจะต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้ลงนามรับรองจำนวนเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนที่แสดงในงบบัญชีของบริษัทนั้น ทำให้ธุรกิจประกันวินาศภัยอาจจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องการสร้างบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยจริงจังมากขึ้น ทั้งในด้านการเพิ่มจำนวนบุคลากรในตลาดนี้ และการพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่มีอยู่แล้วให้ได้ตามมาตรฐานที่สากลยอมรับ...เส้นทางสู่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับสากลในต่างประเทศ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากลนั้น จะต้องผ่านการทดสอบจากองค์กรวิชาชีพชั้นนำด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามสายงานที่นักคณิตศาสตร์ฯ ทำงานอยู่ ในที่นี้ขอแนะนำ 2 องค์กร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในระดับสากล คือ CAS (Casualty Actuarial Society)องค์กรวิชาชีพสำหรับนักคณิตศาสตร์ด้านประกันวินาศภัย (ที่จะกล่าวเน้นเป็นพิเศษในบทความนี้) และ SOA (Society of Actuaries)ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพสำหรับนักคณิตศาสตร์ด้านประกันชีวิต แต่ละองค์กรจะมีการจัดการสอบวัดผลในระดับต่างๆ ขึ้นทุกปี ตามศูนย์สอบในเมืองใหญ่ๆ ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยการได้รับการรับรองตามมาตรฐานจาก CAS และ SOA นั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับ Associateship และระดับ Fellowship ซึ่งเกณฑ์ที่จะต้องผ่านการสอบวัดผลในแต่ละระดับนั้นก็จะมีมากขึ้นไปตามระดับผู้ที่จะได้เป็น Associateship ของ CAS หรือ ACAS จะต้องผ่านการสอบวัดผลรวมทั้งสิ้น 7 วิชาตามเกณฑ์ของ CAS โดยในปี ค.ศ. 2006 มีการกำหนดวิชาต่างๆ ไว้ดังนี้ คือ

Exam 1/Probability

Exam 2/FM Financial Mathematics

Exam 3 Actuarial Models

Exam 4/C Construction and Evaluation of Actuarial Models 

Exam 5 Introduction to Property and Casualty Insurance and Ratemaking

Exam 6 Reserving, Insurance Accounting Principles, and Reinsurance

Exam 7 (United States) Annual Statement, Taxation, and Regulation

หลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงานประมาณพอสมควรแล้ว ผู้ที่สอบได้ Associateship แล้ว หลายๆ คนมักจะสนใจสอบต่อเพื่อให้ได้ Fellowship ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดของทั้งสององค์กร สำหรับผู้จะได้เป็น Fellowship ของ CAS หรือ FCAS จะต้องสอบผ่านการสอบวัดผลอีก 2 ระดับ คือ

Exam 8 Investments and Financial Analysis 

Exam 9 Advanced Ratemaking, Rate of Return, And Individual Risk Rating Plans 

นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 นอกเหนือจากการสอบ Exam ต่างๆ แล้ว ผู้ที่จะได้การรับรองจากทั้ง CAS และ SOA ยังต้องผ่านการสอบในส่วนที่เรียกว่า Validation by Educational Experience (VEE) ด้วย ซึ่ง VEE จะมีเนื้อหาวิชาด้านสถิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ และการเงินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การผ่าน VEE นั้น สามารถใช้วิธีเทียบโอนเครดิตได้โดยไม่ต้องสอบด้วย หากผู้เข้าสอบเคยผ่านการลงเรียนเนื้อหาวิชาข้างต้นมาแล้วในระดับปริญญาโดยได้เกรดตั้งแต่ B– ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ในบางปีทาง CAS หรือ SOA ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบในระดับต่างๆ อยู่บ้าง ซึ่งจำเป็นที่ผู้สนใจจะต้องติดตามข้อมูลใหม่ๆ จากเว็บไซต์ของCAS (http://www.casact.org) หรือ SOA (http://www.soa.org)

อนึ่ง เนื้อหาวิชาในบางระดับที่ใช้สอบวัดผลของนักคณิตศาสตร์ด้านประกันวินาศภัยและนักคณิตศาสตร์ด้านประกันชีวิตนั้น มีรายละเอียดที่เหมือนกัน ทาง CAS และ SOA จึงได้มีความร่วมมือกันในการจัดสอบร่วม นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สนใจจะสอบให้ได้รับการรับรองไม่ว่าจะจาก CAS หรือ SOA จึงสามารถที่จะลงทะเบียนสมัครสอบกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งนี้ก็ได้ในวิชาที่สอบร่วมกัน จากนั้นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่ละคนจึงค่อยแยกกันไปสอบวัดผลเฉพาะทางที่เน้นทางด้านประกันวินาศภัยกับ CAS หรือด้านประกันชีวิตกับ SOA ตามระดับที่แต่ละองค์กรกำหนดต่อไป

 

<<  |