คุณสมบัติของสมาชิก

EN | TH

หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกของ สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

2. มีสมาชิกของสมาคมรับรอง 2 ท่าน โดยเป็นสมาชิกประเภทเฟลโล (Fellow) หรือ แอสโซซิเอท (Associate) ของสมาคมการรับรองสมาชิกตามข้อนี้ จะต้องกระทำโดยสมาชิกประเภทเฟลโลหรือแอสโซซิเอทเท่านั้น สำหรับการรับรอง ในปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ สำหรับสมาชิกแต่ละประเภท

4. ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

5. ได้ชำระค่าบำรุงสมาคมแล้ว

คุณสมบัติของสมาชิกประเภทเฟลโล (Fellow)

1. เป็นสมาชิกประเภท เฟลโล (Fellow) ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรองตามข้อบังคับ หมวดที่ 2 ข้อ 5 จากการสอบผ่านข้อสอบหรือได้รับการยกเว้นการสอบ รวมถึงผ่านคุณสมบัติหรือเงื่อนไขข้ออื่นๆ ของสมาคมนั้นๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเป็นสมาชิกประเภทเฟลโล (Fellow) จากการแลกเปลี่ยนหรือมีข้อตกลงระหว่างสมาคมวิชาชีพ และ

2. ผ่านการสอบหรือการอบรมในหลักสูตรหรือวิชาที่คณะกรรมการกำหนด

คุณสมบัติของสมาชิกประเภทแอสโซซิเอท (Associate)

1. เป็นสมาชิกประเภทแอสโซซิเอท (Associate) หรือเทียบเท่าของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรอง ตามข้อบังคับ หมวดที่ 2 ข้อ 5 จากการสอบผ่านข้อสอบ หรือได้รับการยกเว้นการสอบ รวมถึงผ่านคุณสมบัติ หรือเงื่อนไขข้ออื่นๆ ของสมาคมนั้นๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเป็นสมาชิกประเภท แอสโซซิเอท (Associate) จากการแลกเปลี่ยนหรือ มีข้อตกลงระหว่าง สมาคมวิชาชีพ หรือ

2. จบการศึกษาในหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย จากสถาบันการศึกษาที่ IAA ให้การรับรอง ในหลักสูตรดังกล่าว และสถาบันการศึกษานั้นต้องได้การยอมรับจากคณะกรรมการ

คุณสมบัติของสมาชิกประเภทสามัญ (Ordinary)

1. เป็นบุคคลที่ผ่านการสอบบางวิชาของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรอง ตามข้อบังคับหมวดที่ 2 ข้อ 5 หรือ

2. ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน คณิตศาสตร์ประกันภัย 

คุณสมบัติของสมาชิก ประเภทกิตติมศักดิ์ (Honorary)

1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเชิญเข้าเป็นสมาชิก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ คณะกรรมการที่เข้าประชุม ทั้งนี้ไม่ต้องนำหลักเกณฑ์ทั่วไป ข้อ 6.2 และ ข้อ 6.5 มาใช้บังคับกับคุณสมบัติของสมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์

คุณสมบัติของสมาชิก ประเภทสถาบัน (Institution)

1. เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือ

2. เป็นนิติบุคคลที่สนับสนุนกิจการของสมาคม ทั้งนี้ไม่ต้องนำหลักเกณฑ์ทั่วไปข้อ  6.1 และ ข้อ  6.2 มาใช้บังคับกับคุณสมบัติของสมาชิก  ประเภทสถาบัน

 

<<  |  >>