วัตถุประสงค์

EN | TH

ยินดีต้อนรับสู่สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

1. กำหนด ส่งเสริม และ รักษามาตรฐานของวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้อยู่ในมาตรฐานสูงสุด

2. กำหนด และรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรมทางวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัย

3. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และ วิชาการที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน สถิติ บำนาญ และสวัสดิการพนักงาน

4. ช่วยเหลือ หรือ ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และ วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปและองค์กร สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน

5. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ระหว่างสมาชิก

6. ประสานงานและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง และการพัฒนาวิชาชีพให้กับสมาชิก

7. ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก

8. ประสานงานกับองค์กร สถาบัน การศึกษา และอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศอันเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสมาคม

9. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 

|  >>