EN | TH

หมวดที่ 7 การเงินและการบัญชี

ข้อ 33. คณะกรรมการมีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดให้มี

33.1 บัญชีแสดงจำนวนเงินที่สมาคมได้รับและจ่าย ทั้งรายการอันเป็นเหตุให้รับหรือจ่ายเงินทุกรายการ

33.2 บัญชีแสดงจำนวนเงินและมูลค่าทรัพย์สิน และหนี้สินของสมาคม

ข้อ 34. ให้เหรัญญิกของสมาคมมีหน้าที่รับจ่ายเงินของสมาคม จัดทำ และเก็บรักษาบัญชีพร้อมด้วยใบสำคัญ และหลักฐานการรับและจ่ายเงิน การลงนามในเช็คเพื่อจ่ายเงินของสมาคม ให้นายกสมาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกับเหรัญญิกของสมาคมลงนามร่วมกัน การรับเงินทุกประเภท เหรัญญิกหรือผู้ได้รับมอบหมายจะต้องออกใบเสร็จรับเงินของสมาคมไว้เป็นหลักฐาน การจ่ายเงินของสมาคมทุกรายการต้องมีใบสำคัญซึ่งแสดงรายการ จำนวนเงินและต้องได้รับอนุมัติจากนายกสมาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 35. การซื้อหรือจำหน่ายทรัพย์สินของสมาคมให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการสมาคม

ข้อ 36. ให้ถือวันที่ 31 ธันวาคม เป็นวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของสมาคม

ข้อ 37. ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคม ผู้สอบบัญชีควรจะได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนด ในกรณีที่ตำแหน่งผู้สอบบัญชีว่างระหว่างปี ให้คณะกรรมการการนัดเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกตั้งผู้สอบบัญชีใหม่

 

<<  |